Reference

pohled na svah

Sanace svahu, II/304 Havlovice

Sanace nezalesněného svahu situovaného poblíž obce Havlovice. Kromě sesuvu byly na každou stranu od sesuvu nalezeny i značné otevřené trhliny. Návrh úhlové železobetonové opěrné zdi založené pod dno řeky Úpy do nábřežní partie.

štěrková cesta

Propojení ulice Armádní se silnicí II/272, Milovice

Navrhované propojení ulice Armádní se silnicí II/272 se nachází jak v zastavěné, tak i v nezastavěné části obce Benátecká Vrutice. Jedná se o návrh nové pozemní komunikace v prostoru stávající štěrkem zpevněné cesty. Naše společnost navrhla odvodnění komunikace.

tůň č. 1

Tůně Přehvozdí

Navržená úprava, v povodí Jalového potoka v místě se soutokem s bezejmenným potokem přitékajícím údolím od obce Přistoupim, utváří krajinotvornou funkci území.