Tůně Přehvozdí

tůň č. 1

Navržená úprava, v povodí Jalového potoka v místě se soutokem s bezejmenným potokem přitékajícím údolím od obce Přistoupim, utváří krajinotvornou funkci území a funkci  pro úpravu optimalizace odtokových poměrů. Tůně, mokřady, travnaté plochy břehů a dosadba dřevin tvoří vhodná stanoviště pro zvýšení  biologické různorodosti lokality, velký význam bude ve vytvoření vhodných podmínek k rozvoji vodní fauny a flory v tůních a mokřadech.