Revitalizace historického centra města Jaroměř

Revitalizace historického centra města Jaroměř

Město Jaroměř má vybudovanou jednotnou kanalizaci. Trasy nových kanalizačních stok byly upraveny v rámci koordinace jak s nově navrženými trasami inženýrských sítí, tak se stávajícími sítěmi. Navržená dešťová kanalizace z části zachovává stávající systém odvodu dešťových vod z povodí a z části je odvádí do nového výústního objetu, do přirozeného recipientu – řeky Labe. Navržené odvedení dešťových vod z rekonstruované plochy náměstí je rozděleno do tří samostatných povodí. Povodí jsou pro přehlednost označeny jako střední (centrální plocha náměstí ČSA a ulice Komenského), západní (z náměstí směrem k Tyršovu mostu) a východní (směrem do ulice Havlíčkova). Celý systém dešťové kanalizace je navržen jako gravitační.
Současně s výstavbou dešťové kanalizace bude provedena rekonstrukce pitného vodovodu. Navržené trasy vodovodních řadů, které se nacházejí pod povrchem rekonstruovaného náměstí ČSA, jsou rozděleny do tří samostatných větví materiálu tvárná litina DN150 – DN200. Výškové uspořádání vodovodních řadů je řešeno s ohledem na konfiguraci terénu, uložení do nezámrzné hloubky a s ohledem na vzájemnou prostorovou