Sanace svahu, II/304 Havlovice

Sanace svahu, II/304 Havlovice

Při povodních na jaře roku 2013 došlo k podemletí celého svahu pod komunikací č. 304 a sesutí málo zalesněné části svahu až do řeky Úpy. Komunikace č. 304 je v rozsahu této poruchy značně poškozená podélnými trhlinami a i mimo rozsah sesuvu.
Po statickém vyhodnocení stability svahu a rekognoskaci území kolem sesutého úseku bylo zvoleno řešení, které je nejvíce vhodné pro získání nové stability dotčeného svahu a tím i hrany předmětné komunikace II třídy č. 304. Jedná se řešení pomocí stabilní úhlové železobetonové opěrné zdi založené pod dno řeky Úpy do nábřežní partie tak, aby líc zdi byl ukloněn ke svahu ve sklonu 5:1 a lícoval s původní hranou nábřeží řeky – nevystupoval do proudu řeky jako překážka. Konstrukce opěrné zdi je založena na krátkých mikropilotových bárkách, které jsou ukotveny do skalního podloží dna řeky. Tímto řešením bude zajištěna stabilita zdi proti případné erozi vody na posunutí a překlopení. Zeď zároveň tvoří základnu pro zvýšení stability nového líce svahu, který je možno dosypat a zabezpečit.
Svah a jeho sanace je dále ohrožována srážkovými vodami přitékajícími po terénu ze zalesněného svahu nad silnicí. Dešťové vody jsou proto zachyceny do železobetonového štěrbinového žlabu a horské vpusti, dále potrubím propustku transportovány k nově budované opěrné zdi a řeky Úpy.