Služby

vodohospodářské stavby

 • studny, jímací objekty
 • vodovodní řady a vodárenské objekty
 • úpravny vod
 • kanalizační stoky a kanalizační objekty
 • čistírny odpadních vod
 • retenční, vsakovací, požární a malé vodní nádrže

dopravní stavby

 • silnice a rychlostní komunikace
 • místní a účelné komunikace
 • stykové, průsečné a okružní křižovatky
 • protihluková opatření, rekonstrukce a modernizace komunikací
 • parkovací a zpevněné plochy, chodníky
 • cyklistické a pěší stezky

inženýrská činnost

 • zabezpečení vstupních podkladů
 • zajištění rozhodnutí o umístění stavby
 • zajištění stavebních a vodohospodářských povolení
 • pomoc při výběru zhotovitele
 • výkon technického, autorského dozoru investora
 • zajištění kolaudačního rozhodnutí

geodetické práce

 • tachymetrické zaměření
 • zaměření podzemních a nadzemních vedení inž. sítí
 • digitální modely terénu, výpočty kubatur
 • vytyčení staveb
 • geometrické plány