Propojení ulice Armádní se silnicí II/272, Milovice

Propojení ulice Armádní se silnicí II/272, Milovice

Srážkové vody z plánované komunikace budou svedeny gravitační kanalizací do prostoru vsakovacího koryta nacházejícího se v toku Svodnice od Benátské Vrutice. Návrh dešťové kanalizace a zasakovacího objektu je situován na pozemcích investora – města Milovic.
Stávající zájmové území je odkanalizováno gravitační splaškovou kanalizací doplněnou čerpacími stanicemi a výtlaky. Dešťová kanalizace není vybudována.
Do nové dešťové kanalizace budou napojeny prvky odvodnění zpevněných ploch, tj. přípojky od uličních a horských vpustí. Kanalizace bude zaústěna do upraveného koryta Svodnice od Benátské Vrutice a vody zasáknuty, jehož vsakovací schopnosti byly ověřeny hydrogeologickým průzkumem.